უფროსი მექანიკური ინჟინერ-პროექტანტი

ლოკაცია: ბათუმი

გამოცდილება: 5 ან მეტი წლის გამოცდილება დიზაინში;

განათლება: ბაკალავრის ხარისხი ტექნიკურ სფეროში;
გამოგვიგზავნეთ თქვენი CV მითითებულ მეილზე: g.valevich@meppers.com

სამუშაოს აღწერა:

 • დამკვეთებთან მუშაობა პროექტის საჭიროებების და დოკუმენტაციის
  იდენტიფიცირებისთვის;
 • წყალგაყვანილობის სისტემის დიზაინი, მათ შორის სანიტარული ნარჩენის,
  სავენტილაციო, ხაზოვანი საკანალიზაციო, საყოფაცხოვრებო და სუფთა წყლის
  სისტემის მიწოდების სისტემები;
 • ხანძარუსაფრთხოების სისტემის დიზაინი, მათ შორის დაწნევითი მილები,
  სპრინკლერი და გაზის ჩამახშობელი სისტემა;
 • HVAC სისტემის დიზაინი, მათ შორის სხვადასხვა გათბობა გაგრილების და ჰაერ-
  კონდიცირების სისტემები;
 • HVAC-ის, წყალყავანილობის და ხანძარუსაფრთხოების წინასწარი და საბოლოო
  კალკულაციების შესრულება;
 • ტექნიკური სპეციფიკაციების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადება HVAC,
  წყალგაყვანილობის და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებისთვის;
 • დიზაინის კალკულაციები ყველა შესაბამისი სტანდარტის და საკანონმდებლო
  მოთხოვნის შესაბამისად ყველა სტანდარტის და პროცედურის გათვალისწინებით
  (BS, EN, NFPA და ASHRAE და მსგავსი);
 • ესკიზის ნახაზების მომზადება საკმარისი დეტალებით, რათა შემდგენლებმა
  წარმოადგინონ დამაკმაყოფილებელი დეტალური ნახაზები, რომელიც
  აუცილებელია ტენდერის, მშენებლობის ან სხვა მიზნებისათვის;
 • შეხვედრების ჩატარება დამკვეთსა და ოპერატორებთან, ყველა ჩართული
  მხარესთან კომუნიკაციის მიყოლა კოორდინირებულად;
 • მხაზველების ზედამხედველობა, დავალებების მიცემის, კითხვებზე პასუხის
  გაცემის საშუალებით და სამუშაოს შემოწმება სიზუსტის მიზნით;
 • დადასტურების ფორმების (ე.წ. MAF) პროცესებშიჩართულობა და დოკუმენტ
  კონტროლიორის მიერ გადაცემული MAF-ების დადასტურება;.
 • დამკვეთისთვის მოსამზადებელ და/ან პროგრესის ეტაპზე ბრიფის მომზადება-
  მიწოდება; პროექტის ხარჯთაღრიცხვის განვითარებაზე და საჭიროების
  შემთხვევაში პროექტის შიდა რესურსების საჭიროებებზე შეფასების მიწოდება;
  ზემდგომების დახმარება პროექტის წინა და პოსტ სატენდერო ეტაპების
  მომზადებაში;
 • არსებული აღჭურვილობის ზედამხედველობა და საკითხზე რეპორტის მომზადება;
  კონკრეტული პროექტის სპეციფიკაციების და გეგმების მომზადება და
  სტანდარტულ სპეციფიურ ინფორმაციაზე ადაპტირება-მორგება, შესაძლებლობის
  ფარგლებში;
 • ხარჯთაღრიცხვის მომზადება აზომვის სტანდარტიზებული მეთოდის შესაბამისად;
  კონტრაქტების ფინანსურ კონტროლში დახმარება, მათ შორის შუალედური და
  საბოლოო პროექტის შეფასება-ანგარიშგებაში;
 • განხორციელებადობის ანალიზის და ნებისმიერი სპეციალიზირებული ანალიზის
  მომზადება, რაც პროექტის საჭიროებიდან გამომდინარეობს;
 • სისტემის შერჩევის დასაბუთება ინვესტიციის შეფასების ტექნიკის შეასბამისად,
  თუკი მოთხოვნილია პროექტის საჭიროებიდან გამომდინარე, საპრეზენტაციო
  მასალის მომზადება და დამკვეთისთვის პრეზენტაციის წარმოდგენა;
 • ყველა სხვა მოვალეობის შესრულება, რაც საჭირო იქნება დირექტორების მიერ
  მთავარი მიზნების შესასრულებლად;
 • პროგრამის აუდიტი, ხარვეზების გამოსწორება და მომხმარებლის უკუკავშირის
  რეგისტრაცია;
 • სტრატეგიასა და ქმედებებთან შესაბამისობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას
  უსაფრთხო სამუშაო პროცესი.

უნარჩვევები და კვალიფიკაცია

 • ბაკალავრის ხარისხი ტექნიკურ სფეროში;
 • 5 ან მეტი წლის გამოცდილება დიზაინში;
 • პროგრამების AutoCad / Revit მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • მექანიკურ-ელექტრო სპეციფიკაციების, სტანდარტების, კოდების სიღრმისეული ცოდნა;
 • ინგლისური ენის ცოდნა – მაღალ დონეზე.